Apel

Szanowni działkowcy i miłośnicy ogrodu. Uprzejmie prosimy aby na czas trwania Stanu Epidemicznego na terenie kraju nie zamykać bram wjazdowych na teren ogrodu. Przyczyna jest prosta. Chodzi o to aby ludzie nie dotykali bram podczas otwierania i w ten sposób nie roznosili zarazków. Prosimy o zrozumienie....

Zawieszenie dyżurów

Szanowni działkowcy w związku z panującą sytuacją w kraju oraz zgodnie z zaleceniami sanitarnymi uprzejmie informujemy, że do dowołania zawieszamy wszystkie dyżury członków zarządu. Jak na razie zebrania zarządu też są zawieszone do odwołania. Jednocześnie prosimy o zrozumienie i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych....

Odwołane Walne Zebranie

Szanowni państwo uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020r. wszystkie Walne Zebrania na terenie całego kraju zostały odwołane w związku z tym nasze zebranie również. O terminie nowego zebrania poinformujemy. Poniżej link do uchwały Krajowego Zarządu: http://pzd.pl/…/KOMUNIKAT-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiaz…...

Walne Zebranie a Koronawirus

Szanowni działkowcy w związku z pytaniami uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się zgodnie z wyznaczonym terminem jednak prosimy wszystkich działkowców, którzy nie czują się zdrowi, mają podwyższoną temperaturę ciała albo ostatnio przebywali w rejonach gdzie rozprzestrzenia się Koronawirus bardzo prosimy o nie przychodzenie na zebranie. Osoby, które pomimo próśb przybędą a będą wykazywały powyższe objawy chorobowe zostaną poproszone o opuszczenie sali a ponadto powiadomimy odpowiednie służby sanitarne. Na miejscu będzie można zmierzyć temperaturę...

Usuwanie azbestu

DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Autorem OZPZD  dnia 17 lutego 2020  w kategorii Aktualności Wójt Gminy Świd­ni­ca ogła­sza wstęp­ny nabór wnio­sków o udzie­le­nie do­ta­cji na za­da­nie po­le­ga­ją­ce na uniesz­ko­dli­wie­niu wy­ro­bów za­wie­ra­ją­cych azbest z te­re­nu gminy Świd­ni­ca. Wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści, któ­rzy za­mie­rza­ją sko­rzy­stać z do­fi­nan­so­wa­nia w 2020 roku po­win­ni zło­żyć wstęp­ny wnio­sek do Urzę­du Gminy Świd­ni­ca do dnia 29 lu­te­go 2020 roku. Wnio­ski do­stęp­ne są w Urzę­dzie Gminy Świd­ni­ca, pokój nr 9. Wszel­kich in­for­ma­cji na ten temat można uzy­skać pod nr tel.: 68/32 73 115 wew. 140 w Re­fe­ra­cie Go­spo­dar­ki i Roz­wo­ju. Prace będą wy­ko­ny­wa­ne pod wa­run­kiem przy­zna­nia do­ta­cji w ra­mach Pro­gra­mu prio­ry­te­to­we­go NFO­ŚiGW pod nazwą „...

Walne zebranie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.03.2020r. o godzinie: I termin godzina 10.00 II termin godzina 10.30 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Wyszyńskiego 101 w Zielonej Górze odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze ogrodu. Materiały sprawozdawcze będą wyłożone w dniach 7 i 8. 03 .2020r. w godzinach 12 do 14 w świetlicy ogrodowej przy wieży ciśnień na terenie ogrodu....

Unieważnienie prztargu

Poniżej zamieszczamy link z informacją o unieważnieniu przetargu na budowę sieci elektroenergetycznej na terenie ogrodu Etap I http://ozpzd-zielonagora.pl/ogloszenie-o-przetargu/...

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd R.O.D. „Wilkanów” w Wilkanowie ogłasza przetarg na „Budowa sieci elektroenergetycznej – linia kablowa SN15kV wraz z budową słupowej stacji transformatorowej dla zasilania ogrodów działkowych”       Wszystkie informacje oraz dokumenty przetargowe można pobrać ze strony: http://ozpzd-zielonagora.pl/ogloszenie-o-przetargu/...