Pozytywne postawy działkowców

Drodzy działkowcy ostatnio zepsuł się nam traktorek (kosiarka) w związku z tym udaliśmy się do serwisu gdzie podjęli się jego naprawy ale wycenili na około 3500zł. Zarząd ogrodu na zebraniu po zapoznaniu się z wyceną podjął decyzję, że na razie nie będziemy go naprawiać gdyż jest to zbyt dużo. Po trzech albo czterech dniach skontaktował się z nami działkowiec i powiedział, że on go naprawi a my tylko kupimy głowice do noży. Na drugi dzień...

Dożynki ogrodowe

Jak co roku w dniu 17 sierpnia 2019r. od godziny 1500 organizujemy dożynki ogrodowe. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisywania się u gospodarzy ogrodu. Osoby chcące otrzymać talony na ciepły posiłek podczas imprezy prosimy o wpłacanie po 9 zł. od osoby u gospodarzy ogrodu. Serdecznie zapraszamy...

Ważny komunikat

Autorem OZPZD  dnia 3 lipca 2019  w kategorii Aktualności Ko­mu­ni­kat Kra­jo­we­go Za­rzą­du Pol­skie­go Związ­ku Dział­kow­ców z dnia 2 lipca 2019 r. w spra­wie ra­cjo­nal­ne­go zu­ży­cia wody w ro­dzin­nych ogro­dach dział­ko­wych w związ­ku ze zja­wi­skiem glo­bal­ne­go ocie­ple­nia Zja­wi­sko glo­bal­ne­go ocie­ple­nia jest w dużej mie­rze uwa­run­ko­wa­ne wzro­stem stę­że­nia w at­mos­fe­rze tzw. gazów cie­plar­nia­nych – dwu­tlen­ku węgla, me­ta­nu, pod­tlen­ku azotu i fre­onów, które utrud­nia­ją wy­pro­mie­nio­wa­nie cie­pła z Ziemi. Emi­sja dwu­tlen­ku węgla od­gry­wa de­cy­du­ją­cą rolę w pro­ce­sie glo­bal­ne­go ocie­ple­nia, dla­te­go głów­ne dzia­ła­nia po­dej­mo­wa­ne na mię­dzy­na­ro­do­wych na­ra­dach kli­ma­tycz­nych, mają na celu ogra­ni­cze­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, zwięk­sze­nie udzia­łu ener­gii źró­deł od­na­wial­nych...

Przegląd ogrodu

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15.06.2019r. na ogrodzie „A” i 16.06.2019r. na ogrodzie „B” od godziny 1000 odbędzie się przegląd działek....

Prąd na ogrodzie

Mamy już pozwolenie na budowę sieci elektroenergetycznej na terenie ogrodu. Czekamy na wpłaty działkowców aktualnie mamy uzbierane 12300zł. na pierwszy etap realizacji zadania. Czekamy na dalsze wpłaty....

Wyjaśnienie sprawy prądu na ogrodzie

Ponownie piszemy w sprawie prądu na ogrodzie. Dostajemy dużo zapytań w tej sprawie a najczęstsze pytanie dotyczy dlaczego musimy płacić za prąd skoro go nie mamy na działce. Tutaj jest podstawowa sprawa gdyż nie wszyscy czytają to co dostają w listach otóż w nocie obciążeniowej jest wyraźnie napisane „opłata na prąd” a nie „opłata za prąd” trzeba uważnie czytać to co dostajemy. Wyjaśniamy też, że ta opłata to jest tylko częścią przewidzianą na ten rok....

Wesołych Świąt

Dla wszystkich działkowców oraz sympatyków życzymy Wesołych Świąt, bardzo mokrego dyngusa oraz przyjemnego wypoczynku na naszym ogrodzie....

Dyżury członków zarządu

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 20 kwietnia 2019r. dyżuru członków zarządu nie będzie....

Pierwsze wpłaty na prąd

Wbrew pierwszym obawom okazało się, że jednak są działkowcy, którzy będą partycypować w założeniu prądu na ogrodzie. Kochani mamy już pierwsze wpłaty na prąd za, które serdecznie dziękujemy i bardzo nas to motywuje do dalszej pracy....

Wzrost opłat za działkę.

Szanowni państwo dużo z was przeklina zarząd, że nie daliśmy informacji o podwyżkach opłat za działkę. Pewnie jest w tym trochę racji ale o tym fakcie mówiliśmy już na zebraniu w tamtym roku oraz w tym. Każdy z członków związku mógł przyjść na zebranie i wysłuchać informacji. Podwyżka ta jest związana z opłatami jakie ponosimy za wydobycie wód podziemnych, opłaty te wnosimy do Wód Polskich. Mówiąc prościej, jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy na te opłaty...