DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Autorem OZPZD  dnia 17 lutego 2020  w kategorii Aktualności Wójt Gminy Świd­ni­ca ogła­sza wstęp­ny nabór wnio­sków o udzie­le­nie do­ta­cji na za­da­nie po­le­ga­ją­ce na uniesz­ko­dli­wie­niu wy­ro­bów za­wie­ra­ją­cych azbest z te­re­nu gminy Świd­ni­ca. Wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści, któ­rzy za­mie­rza­ją sko­rzy­stać z do­fi­nan­so­wa­nia w 2020 roku po­win­ni zło­żyć wstęp­ny wnio­sek do Urzę­du Gminy Świd­ni­ca do dnia 29 lu­te­go 2020 roku. Wnio­ski do­stęp­ne są w Urzę­dzie Gminy Świd­ni­ca,...
Read more