Monthly Archives: Lipiec 2019

Pozytywne postawy działkowców

Drodzy działkowcy ostatnio zepsuł się nam traktorek (kosiarka) w związku z tym udaliśmy się do serwisu gdzie podjęli się jego naprawy ale wycenili na około 3500zł. Zarząd ogrodu na zebraniu po zapoznaniu się z wyceną podjął decyzję, że na razie nie będziemy go naprawiać gdyż jest to zbyt dużo. Po...
Read more

Ważny komunikat

Autorem OZPZD  dnia 3 lipca 2019  w kategorii Aktualności Ko­mu­ni­kat Kra­jo­we­go Za­rzą­du Pol­skie­go Związ­ku Dział­kow­ców z dnia 2 lipca 2019 r. w spra­wie ra­cjo­nal­ne­go zu­ży­cia wody w ro­dzin­nych ogro­dach dział­ko­wych w związ­ku ze zja­wi­skiem glo­bal­ne­go ocie­ple­nia Zja­wi­sko glo­bal­ne­go ocie­ple­nia jest w dużej mie­rze uwa­run­ko­wa­ne wzro­stem stę­że­nia w at­mos­fe­rze tzw. gazów cie­plar­nia­nych – dwu­tlen­ku węgla, me­ta­nu, pod­tlen­ku azotu i fre­onów, które utrud­nia­ją wy­pro­mie­nio­wa­nie cie­pła z Ziemi. Emi­sja...
Read more